เกี่ยวกับโครงการ
ความก้าวหน้าของโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา
 

 • ความเป็นมาของโครงการ
 • ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
 • ความก้าวหน้าของโครงการ
  (1) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ
  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online และ onsite) วันที่ 1 พ.ย. 2564
  (2) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
  (3) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
  (4) การประชุมระดับกลุ่ม (focus group) ครั้งที่ 1
  (5) การประชุมระดับกลุ่ม (focus group) ครั้งที่ 2
  (6) การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1
  (7) การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2
  (8) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ
 • เอกสารเผยแพร่และเอกสารดาวโหลด
  (1) เอกสารประกอบการประชุม
  (2) วิดีทัศน์ประกอบกิจกรรม
  (3) รายงานการประชุม
  (4) ป้ายประชาสัมพันธ์และชุดนิทรรศการ
  (5) การประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์
  (6) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสาย
  (7) แผ่นพับ
  (8) กำหนดการประชุม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าของโครงการ
1. ตรวจรับรายงานเริ่มงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับกลุ่ม ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1-เวทีที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2565-2 ธ.ค. 2565
เวลา 08.30-16.00 น. จำนวน 10 เวที
(1) กำหนดการ เวทีที่ 1-เวทีที่ 10
(2) ป้ายประชาสัมพันธ์
(3) เอกสารประกอบการประชุม
(4) หนังสือเชิญ
(5) แบบตอบรับการประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปฐมนิเทศ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.30-12.00 น. จำนวน 3 แห่ง
1. ห้องประชุมที่ 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ห้อง Ballroom 1 ชั้น 2)
2. ห้องประชุมที่ 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ห้อง Grand M Ballroom ชั้น 2)
3. ห้องประชุมที่ 3 โรงแรมอังสนา ลากูน่า อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(ห้อง Angsana Convention Exhibtion Space)

(1) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 1
(2) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 2
(3) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 3
(4) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 1
(5) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 2
(6) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 3
(7) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 1 ภาพกิจกรรม ห้องประชุมที่ 1
(8) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 2 ภาพกิจกรรม ห้องประชุมที่ 2
(9) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 3 ภาพกิจกรรม ห้องประชุมที่ 3
(10) เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมในสื่อท้องถิ่น (1) (2)
(11) แบบสอบถามประกอบการประชุม รวมข่าว PR หลังการประชุมในสื่อท้องถิ่น (1) (2) (3)
(12) แผ่นพับ (Brochure) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในพื้นที่
(13) ป้ายนิทรรศการ (Roll up) 1 2 3 4  
(14) ป้ายประชาสัมพันธ์  
(15) สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียง (SPOT Radio)  
(16) วิดีทัศน์ประกอบการประชุมปฐมนิเทศ (VDO Presentation)  
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
เวลา 08.30-15.00 น. จำนวน 4 เวที
1. เวทีที่ 1 วันที่ 4 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมสุพิชฌาย์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2. เวทีที่ 2 วันที่ 5 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. เวทีที่ 3 วันที่ 8 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
4. เวทีที่ 4 วันที่ 8 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(1) เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(2) กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(3) ป้ายบนเวที (เวทีที่ 1) (เวทีที่ 2) (เวทีที่ 3) (เวทีที่ 4)
(4) ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(4.1) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 1
(4.2) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 2
(4.3) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 3
(4.4) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 4
(5) รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1


การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
เวลา 08.30-15.00 น. จำนวน 4 เวที
1. เวทีที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องอิสยา สุพิชฌย์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2. เวทีที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
3. เวทีที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมหานหงส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
4. เวทีที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

(1) กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(2) เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(3) ป้ายประชาสัมพันธ์

(4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.ภูเก็ต (Radio)

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ)
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม บูกิตตา แกรนด์ บอลรูม, บูกิตตา บูทีค โฮเทล จังหวัดภูเก็ต

 

1. กำหนดการ
2. แบบตอบรับ
3. เอกสารประกอบการประชุม
4. พาวเวอร์พ้อยประกอบการนำเสนอ
5. วีดิทัศน์ประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศ
6. แผ่นพับ
7. ป้ายประชาสัมพันธ์
8. ชุดนิทรรศการ
9. สปอตวิทยุกระจายเสียง
10. หนังสือพิมพ์ออนไลน์

เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา: ติดต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์-โทรสาร 0-5596-2822 สายด่วน 081-887-5541, 091-025-1766

---------------------------------------------
Copyright 2021, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat.pattharin@gmail.com